مقاله :مقالات فارسی


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 5صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  زیست شناسی و کشاورزی
گرایش های مرتبط با این مقاله  گیاهان دارویی، علوم باغبانی و علوم گیاهی
مجله مربوطه مجله علوم زیستی – Life Science Journal
دانشگاه تهیه کننده  گروه آناتومی، دانشگاه علوم پزشکی جهرم، ایران
کلمات کلیدی این مقاله گزنه، مطالعه بافتی، بافت بیضه، رت
رفرنس دارد
نشریه Lifesciencesite

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 8صفحه
ترجمه عناوین جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

چکیده

1- معرفی

2- مواد و روش ها

3- نتایج

4- بحث

 


 • بخشی از ترجمه:

چکیده

گیاه گزنه (Urtica dioica) دارای تاریخچه ای طولانی در استفاده بین مردم می باشد که بر اساس دانشی ست که بر پایه ی گیاهان دارویی ست؛ گیاه گزنه جزو گیاهان دارویی دوپایه قرار دارد و دارای کاربردهای دارویی ست. 80 سر رت نر بالغ به طور تصادفی به هشت گروه تقسیم شدند. سه گروه دوزهای 300، 600 و 1000 میلی گرم در کیلوگرم از عصاره ی هیدروالکلی ریشه ی گزنه را به صورت داخل صفاقی به مدت سه روز دریافت کردند که برای تعیین دوز کشنده این کار انجام شد. یک گروه به عنوان گروه کنترل و گروه دیگر به عنوان گروه شاهد و سه گروه دیگر دوزهای 75، 150 و 300 میلی گرم در کیلوگرم را به مدت 20 روز دریافت کردند. بعد از این دوره، رت ها کشته شدند و سطح سرمی هورمون های FSH, LH و تستوسترون به وسیله ی radioimmunoassay مشخص شد. اندام بیضه از بدن جدا شد و سپس نمونه های بافتی رنگ آمیزی شدند. تغییراتی که بر روی بیضه ها رخ داده است مطالعه شد و داده های جمع آوری شده آنالیز شد. در پایان تیمار با عصاره، درگروه سه (300 میلی گرم در کیلوگرم) کاهش میانگین وزن بدن دیده شد. میانگین تعداد سلولهای اسپرماتوگونی در هر لوله، سلول های لایدیگ در ضخامت لوله ها، در گروه آزمایشی سه در مقایسه با گروه یک( 75 میلی گرم در کیلو گرم) به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. به هر حال، ضخامت متوسط توبول ها در گروه دو( 150 میلی گرم در کیلوگرم) و گروه سه(300 میلی گرم در کیلوگرم) در مقایسه با گروه کنترل و گروه شاهد نیز به طور معنی داری کاهش پیدا کرده بود. این مطالعه نشان داد که تجویز عصاره ی ریشه ی گزنه در دوز 75 میلی گرم در کیلوگرم اثر مثبت بر روی سلول های اسپرماتوگونیا داشته است و دوز 300 میلی گرم در کیلوگرم دارای اثر منفی بر این سلول ها می باشد.

4- بحث

در گروه های دریافت کننده ی عصاره با دوزهای 150و 300 میلی گرم در کیلوگرم در هر روز، به ترتیب، وزن بدن رت ها به صورت قابل توجهی بعد از 20 روز تیمار با عصاره ی ریشه ی گزنه در مقایسه با روز قبل از درمان کاهش پیدا کرده بود. این کاهش وزن بدن در این گروه ها ممکن است به دلیل فعالیت آنتی لیپیدی گزنه و کاهش فعالیت HMG-COA ردوکتاز باشد. کاهش این آنزیم موجب تقلیل کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش غلظت LDL می شود. گزارش شده است که عصاره ی آبی گزنه که با دوز 150 میلی گرم در کیلوگرم به مدت 30 روز به موش داده شده است باعث بهبود پروفایل های لیپیدی شده است. کاهش معنی دار کلسترول کلی، کاهش نسبت (LDL/HDL) از طریق کاهش کلسترول نیز گزارش شده است. همچنین نشان داده شده است که عصاره ی اتانولیک برگ گزنه موجب افزایش کلسترول و کاهش کلسترول LDL می شود. Nassiri-Asl نشان داد که عصاره ی گزنه در دوز 100 و 300 میلی گرم در کیلوگرم بصورت معنی داری موجب کاهش سطح کلسترول کل و همچنین کاهش غلظت لیپوپروتئین کلسترول می شود. پیشنهاد شده است که عصاره ممکن است نقش مستقیمی در سنتز لیپوپروتئین ها و متابولیسم آنها داشته باشد. Meguro و همکاران گزارش داده اند که استرول‌های گیاهی که از نظر ساختاری شباهت زیادی به کلسترول دارند، می توانند کلسترول را از میسل های مخلوط جابجا کنند و این به این دلیل است که استرول‌ها از کلسترول بسیار آبگریزترند. این جابجایی ها باعث کاهش سطح کلسترول میسل ها و در نتیجه کاهش جذب کلسترول می شود. بنابراین این امکان وجود دارد که عصاره ی گیاه گزنه بتواند ذخیره سازی کلسترول را در این مکانیزم کاهش دهد.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Abstract

Urtica dioica (UD) with a long history of usage in folkloric and science based herbal medicine is dioeciously and has therapeutic applications. This study was aimed to assess the effect of nettle root extract UD on the testes of adult rats. Eighty adult male rats were randomly divided into 8 groups. Three groups received 300, 600 and 1000 mg/kg/day of hydro-alcoholic extract of nettle root intraperitoneally for 3 days for determining lethal dose. One group, as control and another as sham and three others received 75, 150, 300 mg/kg/day for 20 days. The rats were then sacrificed and serum levels of FSH, LH and testosterone were determined by radioimmunoassay. The testes removed from the body and then stained tissue samples, changes of testicular tissue were studied and data collected were analyzed. There was a reduction in the mean body weight in the experiment group 3 (300 mg/kg/day) at the end of the treatment. The mean number of spermatogonia per tubular tubules, Leydig cells/mm2 in diameter tubules (µm) in the experiment group3 compared to experiment group1 (75 mg/kg/day) decreased significantly (P<0.05). However, the average diameter of the tubules of the experimental group 2 (150 mg/kg/day) and group 3 (300mg/kg/day) compared to control and sham groups decreased significantly (P<0.05). This study showed that administration of nettle root extract, at a dose of 75 mg/kg has had a positive effect on spermatogenesis and with 300 mg/kg dose has had a negative effect on spermatogenesis.

4. Discussion In groups received extract 150, 300 mg/kg/day respectively, mean BW showed a considerable decrease after 20 days of treatment with the nettle root extract in comparison to a day before the starting of the treatment. This decrease of body weight in these groups may be due to nettle antilipidemic activity that decreased HMG-COA reductase activity. Decrease of this enzyme is caused reduction in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lower concentrations of LDL (Malini et al., 2004). It was reported that stinging nettle aqueous extract (150 mg/kg/day) given for 30 days to rats, improved the blood lipid profile. Significant lowering in total cholesterol, low density/high density cholesterol (LDL/HDL) ratios via lowering concentration of LDL, was reported (Daher et al., 2006). It was showed that the ethanolic extract of stinging nettle leaf increased serum HDL cholesterol and lowered serum LDL cholesterol, (Avci et al., 2006). Nassiri-Asl showed that Urtica dioica extract at 100 and 300 mg/kg significantly reduced the levels of total cholesterol (TC), and low-density lipoproteincholesterol (LDL-C). It was suggested that the extract may have a direct role in lipoprotein synthesis and metabolism (Nassiri-Asl et al., 2009). Meguro et al. reported that plant sterols which are structurally similar to cholesterol could displace cholesterol from mixed micelles, since they are more hydrophobic than cholesterol. This replacement causes a reduction of micellar cholesterol level and consequently lowers cholesterol absorption (Meguro et al., 2001). Thus, it is possible that UD extract could decrease the storage of cholesterol through this mechanism (Nassiri-Asl et al., 2009).

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 20صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

نکات برجسته

چکیده

مقدمه

ساختار شبکه و نشان گذاری

همبندی تنک در شبکه های عصبی

3-1 بهینه سازی تنک

3-2 راه حل های تقریبی (P*0)

3-3 جستجوی خط پس گرد

آزمایش ها

4-1 مثال تشریحی

4-2 مثال تشریحی: طبقه بندی

4-3 مطالعه موردی: تخمین بازیافت حرارت تلف شده در کشتی ها

نتیجه گیری اظهارات


 • بخشی از ترجمه:

 

چکیده

در این مقاله مسئله تخمین همزمان ساختار و پارامترهای شبکه های عصبی مصنوعی با چندین لایه مخفی در نظر گرفته می شود. روشی بر مبنای بهینه سازی تنک ارائه می شود. مسئله به صورت یک مسئله کمینه سازی هنجار ℓ0 به گونه ای فرمول بندی می شود که اوزان افزونه از شبکه عصبی حذف می شوند. چنین مسائلی به طور کلی ترکیبی هستند و اغلب حل نشدنی در نظر گرفته می شوند. بنابراین یک وزن دهی مجدد سلسله مراتبی تکراری برای آسان سازی هنجار ℓ0 ارائه می شود. آزمایش هایی روی مسائل محک ساده، برای طبقه بندی و رگرسیون و روی یک مطالعه موردی برای تخمین حرارت تلف شده در کشتی ها، انجام گرفته است. تمامی آزمایش ها بیانگر کارآمدی الگوریتم هستند.

5- نتیجه گیری اظهارات

در این مقاله یک تکنیک بهینه سازی تنک مبتنی بر وزن دهی مجدد تکراری را برای آموزش ساختاری در شبکه های عصبی مصنوعی ارائه کردیم. روش پیشنهادی به شکلی کلی ارائه شد، به گونه ای که به انواع مختلفی از گونه های شبکه، مانند مفاهیم جند لایه، شبکه های تابع پایه شعاعی یا ماشین های آموزش مفرط اعمال می شود. نتایج آزمایشگاهی رگرسیون و همچنین طبقه بندی کارآیی الگوریتم را نشان می دهند. قیدهای ساختاری بیشتر، مانند تنکی گروهی، را می توان به سادگی از طریق لسو گروهی در چارچوب پیشنهادی ما گنجاند. برای شبکه های نوع RBF، که توابع مبنا محدب هستند، لایه مخفی را می توان به صورت یک هسته نیمه معین مثبت تفسیر کرد که شرایط مرسر را برآورده می کند. این امر یافتن راه حل های صریح برای هر مرحله تکرار را ممکن می سازد که الگوریتم پیشنهادی را از نظر محاسباتی کارآمد می سازد. در این حالت مسئله پیشنهادی برای فرمول بندی تشابه بسیاری را با ماشین های بردار پشتیبان حراقل مربعات نشان می دهد، اما رویه وزن دهی مجدد تکراری ارائه شده ارتقای تنکی را در این مدل امکان پذیر می کند.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

Abstract

In this paper, the problem of simultaneously estimating the structure and parameters of artificial neural networks with multiple hidden layers is considered. A method based on sparse optimization is proposed. The problem is formulated as an `0-norm minimization problem, so that redundant weights are eliminated from the neural network. Such problems are in general combinatorial, and are often considered intractable. Hence, an iterative reweighting heuristic for relaxing the `0-norm is presented. Experiments have been carried out on simple benchmark problems, both for classification and regression, and on a case study for estimation of waste heat recovery in ships. All experiments demonstrate the effectiveness of the algorithm.

5. Concluding remarks

In this paper we proposed a sparse optimization technique, based on iterative reweighing for structural learning in artificial neural networks. The proposed method was presented in a general form so that it applies to various types of network types, such as multi-layer perceptions, radial-basis-function networks or extreme learning machines. Experimental results for both regression as well as classification demonstrate the effectiveness of the algorithm. Model complexity was significantly reduced in all cases, and sparse network structures were obtained. Additional structural constraints, such as group sparsity, can easily be included in our proposed framework via group Lasso. For RBF-type networks, where the basis functions are convex, the hidden layer can be interpreted as an positivesemi-definite kernel, which satisfies Mercer’s conditions. This makes it possible to find explicit solutions for each iteration step, which makes the proposed algorithm computationally efficient. In this case, the proposed problem formulation shows strong similarities to the least-squares support-vector-machines, but the presented iterative reweighting procedure makes it possible to promote sparsity in the model.

 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

The notion of returns to scale (RTS) is well-established in data envelopment analysis (DEA) — see, e.g., Cooper, Seiford, and Tone (2007), Ray (2004) and Thanassoulis, Portela, and Despic´ (2008). Extending the earlier results of Banker (1984) and Banker and Thrall (1992), the DEA literature has primarily focused on the definition and evaluation of RTS in the variable returns-to-scale (VRS) production technology, for which several different methods are now available (for a review, see Banker, Cooper, Seiford, and Zhu, 2011, and Sahoo & Tone, 2015). The RTS characterization of decision making units (DMUs) is also related to the notions of scale efficiency and most productive scale size (MPSS) introduced by Banker, Charnes, and Cooper (1984) and Banker (1984). Further connections can be made to the notion of global RTS (GRS) introduced by Podinovski (2004a), Podinovski (2004b). The GRS characterization is global in the sense that its types are indicative of the direction to MPSS and are not defined by the local (marginal) properties of production function. In the VRS technology, some relevant known results describing the relationship between RTS and other scale characteristics can be summarized as follows. 1. A standard procedure for testing if a DMU is at MPSS arises from the definition of MPSS by Banker (1984). It is based on evaluation of input or output radial efficiency of the DMU in the reference constant returns-to-scale (CRS) technology of Charnes, Cooper, and Rhodes (1978), which, from a gen eral perspective, is the cone technology generated by the VRS technology. 2. An alternative way to test for MPSS is to evaluate the type of RTS exhibited by a DMU. Namely, a DMU is at MPSS if and only if it exhibits CRS (Banker & Thrall, 1992). 3. The GRS characterization of DMUs in the VRS technology, while generally different from the conventional local RTS characterization, in the case of VRS technology coincides with the latter. This effectively follows from Proposition 1 proved by Banker (1984). In recent years, a number of new production technologies have been developed and studied in the DEA literature. Most of these technologies are polyhedral (and therefore convex) sets in the input and output dimensions. Podinovski, Chambers, Atici, and Deineko (2016) refer to such technologies as polyhedral technologies.1 The class of polyhedral technologies is very large and includes most of the known convex DEA technologies, such as the CRS and VRS technologies of Charnes et al. (1978) and Banker et al. (1984). Further examples include the VRS and CRS technologies expanded by weight restrictions or production trade-offs (Atici & Podinovski, 2015; Joro & Korhonen, 2015; Podinovski, 2004d; 2007; 2015; 2016; Podinovski & Bouzdine-Chameeva, 2013; 2015), the weakly disposable VRS technology (Kuosmanen, 2005; Kuosmanen & Kazemi Matin, 2011; Kuosmanen & Podinovski, 2009), the hybrid returns-to-scale (HRS) technology (Podinovski, 2004c; Podinovski, Ismail, Bouzdine-Chameeva, & Zhang, 2014), the convex CRS technology with exogenously fixed inputs and outputs (Podinovski & Bouzdine-Chameeva, 2011), some models of technologies with multiple component processes (Cherchye, De Rock, Dierynck, Roodhooft, & Sabbe, 2013; Cherchye, De Rock, & Walheer, 2015; 2016; Cook & Zhu, 2011) and various network DEA models (see, e.g., Kao, 2014; Sahoo, Zhu, Tone, and Klemen, 2014). It is clear that RTS and related scale characterizations such as MPSS are important for all polyhedral technologies. Thus, several authors develop bespoke methodologies for evaluation of RTS in particular technologies (see, e.g., Tone, 2001; Sahoo et al., 2014). Podinovski et al. (2016) develop a universal methodology for the RTS characterization of DMUs in any polyhedral technology. This approach uses linear programming techniques for calculation of one-sided scale elasticities that subsequently define the types of RTS. Although the current DEA literature allows us to define and evaluate the RTS types for any polyhedral technology, and further methods exist for their GRS characterization, the relationship between RTS and GRS types (including MPSS) has so far remained unexplored. An exception here is the equivalence of RTS and GRS characterizations for convex technologies whose boundaries are smooth, established by Podinovski (2004a). This result does not, however, apply to polyhedral technologies. This paper addresses the above gap. Its main contribution is the establishment of equivalence of local and global characterizations of RTS in any polyhedral technology. In particular, this implies that a DMU exhibits CRS if and only if it is at MPSS. In fact, from the theoretical perspective, it is straightforward to generalize and prove this result in a larger class of closed convex technologies, of which polyhedral technologies are a special case. From a practical perspective, the established equivalence of the notions of RTS and GRS gives us a new tool for evaluating the GRS types in any polyhedral (and, more generally, closed and convex) technology, by evaluating the RTS types instead. More precisely, standard methods for the evaluation of MPSS and GRS types require the use of reference technologies (such as the CRS, nonincreasing and non-decreasing RTS technologies, if the underlying true technology is VRS). For many polyhedral technologies, their reference technologies may not be immediately available and would require further development before they could be used. The new theoretical results established in this paper allow us to avoid this and, instead, use the existing methodologies for evaluation of RTS. We illustrate the usefulness of the new results by a numerical example involving the RTS and GRS characterizations of a VRS technology expanded by the specification of weight restrictions. We also discuss the application of new results to a two-stage network DEA model.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  20صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله پزشکی و مهندسی پزشکی
گرایش های مرتبط با این مقاله پردازش تصاویر پزشکی و مغز و اعصاب
مجله سیستم های خبره و کاربردهای آن – Expert Systems with Applications
دانشگاه دانشکده علوم، دانشگاه عین الشمس، مصر
کلمات کلیدی تومورهای مغز انسان، تصویربرداری پزشکی، انفورماتیک پزشکی، تصاویر رزونانس مغناطیسی، تقسیم بندی، استخراج ویژگی ها، طبقه بندی ها، تشخیص بیماری هوشمند با کمک کامپیوتر، سیستم ها
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0957-4174
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 50صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت فارسی درج شده است 

 


 

چکیده

1. مقدمه

2. تکنیک های تصویربرداری از مغز

3. روش عام طرح MRI (CAD)

3.1 تهیه و پردازش تصویر

3.2 روش های تقسیم بندی برای تصاویر پزشکی MR

3. 3. تکنیک های استخراج و طبقه بندی ویژگی برای مغز MRI

4. روش پیشنهادی

4.1 تهیه و پردازش تصویر

4. 2. تقسیم بندی منطقه مورد نظر بر اساس FPCNN

4.3 استخراج ویژگی مبتنی بر تبدیل موجک

4 4. کاهش ویژگی بر اساس PCA

4.5 طبقه بندی تصویر MRI بر اساس ANN

4.6 ارزیابی عملکرد

5. پیاده سازی و بحث در مورد آزمایش

5. 1. پایگاه داده

5.2 پیش پردازش

5.3 تقسیم بندی

5. 4. استخراج و کاهش ویژگی

5. 5. ارزیابی طبقه بندی و عملکرد

6. نتیجه گیری و کار آینده


 • بخشی از ترجمه:

 

6. نتیجه گیری و کار آینده

با پیشرفت تکنیک های هوش محاسباتی و یادگیری ماشین، تشخیص به کمک کامپیوتر، برای تشخیص تومور مغزی جذاب تر شده است و یک موضوع مهم تحقیقاتی در تصویربرداری پزشکی و رادیولوژی تشخیصی است. در این مطالعه، ما مطالعات فعلی از الگوریتم های مختلف تقسیم بندی، استخراج ویژگی و طبقه بندی را بررسی نمودیم. به طور خاص، این مقاله به بررسی مقالات اخیر پرداخته است که بین سال های 2006 و 2012 ارائه شده اند. با توجه به این، ما یک روش ترکیبی برای پردازش تصاویر مغز MRI را ارائه نمودیم. روش پیشنهادی برای اولین بار از شبکه عصبی بازخورد -پالس-تزویجی به عنوان یک پردازنده نهایی برای تقسیم بندی تصویر و تشخیص منطقه مورد نظر استفاده می کند و سپس تبدیل موجک گسسته را برای استخراج ویژگی های تصاویر MRI به کار می گیرد. علاوه بر این تجزیه و تحلیل مولفه اصلی به منظور کاهش ابعاد ضرایب موجک انجام می شود که منجر به طبقه بندی دقیق و کارآمد تر می شود. برای طبقه بندی ورودی به نرمال یا غیر نرمال بر اساس پارامترهای انتخاب ویژگی، ویژگی های کاهش یافته به شبکه های عصبی انتشار به عقب فرستاده می شوند. یک ارزیابی اولیه در موردتصاویر مغز MRI، نتایج دلگرم کننده ای را ارائه داده است که نشان دهنده استحکام روش پیشنهادی است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

6. Conclusion and future work

With the advance of computational intelligence and machine learning techniques, computer-aided detection attracts more attention for brain tumor detection. It has become one of the major research subjects in medical imaging and diagnostic radiology. In this study, we reviewed current studies of the different segmentation, feature extraction and classification algorithms. In particular, this paper reviews recent papers which are between 2006 and 2012. In light of this, we proposed a hybrid technique for processing of MRI brain images. The proposed technique first applies feedback pulse-coupled neural network as a front-end processor for image segmentation and detecting the region of interest, and then employs the discrete wavelet transform to extract features from MRI images. Moreover the principal component analysis is performed to reduce the dimensionality of the wavelet coefficients which results in a more efficient and accurate classifier. The reduced features are sent to back-propagation neural network to classify inputs into normal or abnormal based on feature selection parameters. A preliminary evaluation on MRI brain images shows encouraging results, which demonstrates the robustness of the proposed technique. We have realized a large number of algorithms that could also be applied to the developed system and compare the results with this one. According to the experimental results, the proposed method is efficient for automated diagnosis of brain diseases.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 1979
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی معدنی و شیمی آلی
مجله اشتعال و شعله – Combustion and Flame
دانشگاه گروه شیمی معدنی و فیزیکی، موسسه علمی هند
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 9صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است 
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است 
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است 

 


 

مقدمه

آزمایش

نتایج و بررسی


 • بخشی از ترجمه:

 

نتایج و بررسی

داده‌ها برای تغییرات در r و نرخ TD برای سوخت‌ها با اکسیدکننده‌های مختلف و همان چسب در جدول 1 ارائه شده است. برای مقایسه رفتار اکسیدکننده‌های مختلف در مورد پایداری ذخیره سوخت‌ها, نتایج TG, DTA و r در جدول 2 خلاصه شده‌اند. یک مقایسه مشابه از سوخت‌های دارای یک اکسیدکننده و چسب‌های مختلف در جدول 2 ارائه شده است. تحلیل داده‌های ارائه شده در جدول 2 قویاً نشان می‌دهد که مشخصات پیری سوخت‌ها به پایداری حرارتی اکسیدکننده مرتبط می‌شوند و نه به پایداری حرارتی چسب. به علاوه, نتایج زیر نیز از شواهدی پشتیبانی می‌کنند که پیری سوخت به تنهای تحت حاکمیت تجزیه اکسیدکننده است. 1. مطالعه پیری مقایسه‌ای [12] از سوخت‌های PS/AP و PS/NaCl (ساختگی) به طور بسیار مشخص نشان می‌دهد که پیری ناشی از تجزیه اکسیدکننده حاضر در ماتریس سوخت است و اینکه اکسیداسیون جوی قابل چشم پوشی است؛ یعنی, بعد از ذخیره در 100 درجه برای حدود 25 روز, مشاهده شد که نمونه PS/AP به طور همگن در سراسر حجم ماده زرد شد, در حالیکه سوخت ساختگی مشابه با سوخت پیرنشده بود. تحلیل مادون قرمز (IR) [3,12] در بخش چسب سی ستم‌های PA/AP و PS/NaCl نشان داد که تشکیل پراکسید در سیستم PS/AP رخ می‌دهد و نه در سیستم PS/NaCl که نشان می‌دهد اکسیژن برای تشکیل پراکسید از تجزیه AP می‌آید نه از هوا.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

RESULTS AND DISCUSSION

Data for changes in r and TD rate for the propellants with different oxidisers and the same binder are given in Table 1. To compare the behaviour of different oxidisers on the storage stability of the propellants, the TG, DTA, and ~: results are summarised in Table 2. A similar comparison of the propellants having the same oxidiser and different binders is also presented in Table 2. Analysis of the data presented in Table 2 suggests strongly that the ageing characteristics of the propellants are related to the themal stability of the oxidiser, and not to that of the binder. In addition, the following results also support evidence that the ageing of the propellant is governed by the oxidiser decomposition alone. 1. Comparative ageing study [12] of PS/AP and PS/NaC1 (dummy) propellants has very clearly indicated that the ageing is due to the oxidiser decomposition present in the propellant matrix and that the atmospheric oxidation is negligible; that is, after storing at 100°C for about 25 days it was observed that the PS/AP sample turned yellow homogeneously throughout the bulk of the material, whereas the dummy propellant looked similar to that of the unaged propellant. Infrared (IR) analysis [3, 12] of the binder portion of the PS/AP and PS/NaC1 systems show that peroxide formation takes place in the PS/AP system, and not in the PS/NaC1 system, which indicates that the oxygen for peroxide formation comes from AP decomposition rather than from the air.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2007
تعداد صفحات مقاله انگلیسی  7صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مهندسی برق
گرایش های مرتبط با این مقاله تولید، انتقال و توزیع، مهندسی الکترونیک و سیستم های قدرت
مجله یافته ها در حوزه انتقال قدرت – TRANSACTIONS ON POWER DELIVERY
دانشگاه گروه مهندسی برق، دانشگاه صنعتی شریف، آفریقای جنوبی
کلمات کلیدی اتوماسیون توزیع، کنترل توزیع، الگوریتم اکتشافی، تعادل بار، شبکه عصبی، کنترل بهینه، آرایش فازی، عدم تعادل جریان فاز، عدم تعادل ولتاژ فاز، تلفات توان، پیکربندی دوباره
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1937-4208
رفرنس دارد
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت IEEE
نشریه آی تریپل ای

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 19 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است

 


 

چکیده

1. مقدمه

II. توصیف و فرمولاسیون مسئله

A. پیکربندی مجدد شبکه و فیدر

B. تعادل فاز و بار

III. روش ابتکاری

A. توصیف

B. الگوریتم اصلی

C. زیرروال

IV. شبکه عصبی

A. ساختار شبکه عصبی

B. تعلیم شبکه

V. نتایج شبیه سازی

A. اظهار نظرات در مورد نتایج

VI. نتیجه گیری ها

 


 • بخشی از ترجمه:

 

VI. نتیجه گیری ها

تعادل بار و فاز, مکمل مهمی برای پیکربندی مجدد شبکه و فیدر هستند. در اتوماسیون توزیع, این مسائل باید به طور پیوسته و همزمان برای تضمین عملکرد بهینه یک شبکه توزیع حل شوند. در این مقاله, مسئله متعادل نمودن فاز بین فیدر خاص در سطح MV و ترانسفورماتورهای توزیع در یک ساختار شعاعی, و متعادل نمودن بار در طول یک فیدر LV به عنوان مسائل بهینه سازی متعادل نمودن جریان با توجه به محدودیت های مختلف فرموله شده است. از سوی دیگر, مسئله پیکربندی مجدد شبکه و فیدر به عنوان مسئله مینیمم سازی تلفات توان با دیدگاهی برای راه حل آن به منظور کنترل باز شدن و بسته شدن سوییچ های ارتباطی و تقسیم بندی فرموله شد. تاکید این کار بر حل مسائل متعادل سازی بار و فاز متمرکز شده است, زیرا به نظر می شد که راه حل این مسئله پیکربندی مجدد به خوبی در نوشته ها پوشش داده شده است. دو روش راه حل مبتنی بر MATLAB پیشنهاد شده اند و با داده های حقیقی نشان داده شده اند. اولی, یک روش ابتکاری و دیگری, تکنیک مبتنی بر شبکه عصبی است. روش های پیشنهادی به طور موفق با استفاده از داده های حقیقی به دست آمده از تامین کننده برق شهری محلی آزمایش شدند. از دیدگاه عملی, این روش ها می توانند بسیاری موثر باشند, زیرا چندین رویکرد مبتنی بر مدل معمولاً زمان اجرای بسیار طولانی دارند. روش ابتکاری مناسب تر است و در مقایسه با شبکه عصبی سریع تر است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

VI. CONCLUSIONS

Phase and load balancing are important complement to network and feeder reconfiguration. In distribution automation these problems have to be continuously solved simultaneously to guarantee optimal performance of a distribution network. In this paper the phase balancing problem between the specific feeder at MV level and the distribution transformers in a radial structure, and the load balancing along a LV feeder have been formulated as current balancing optimization problems with due consideration for the various constraints. On the other hand the network and feeder reconfiguration problem was formulated as power loss minimization problem with the view for its solution to control the opening and closing of sectionalizing and tie switches. Emphasis has been concentrated on solving the phase and load balancing problems, as it appears the solution of the reconfiguration problem has been well covered in the literatures. Two Matlab® based solution methods have been proposed and demonstrated with real data. The first is a heuristic method and the other is neural network-based technique. The proposed methods were successfully tested using real data obtained from local municipal electricity supplier. From practical point of view these methods can be very effective as several model-based approaches usually take very long running time. The heuristic method has been found to be more suitable and faster compared to the neural network.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

 


بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Toronto does not have a “spending problem” Expenditures are roughly the same as they were a decade ago, when inflation and population growth are taken into account. But the spending mix has changed: transportation has increased as a share of City expenditures while social and family services have declined. The amount of services Toronto provides, and the costs, compare well with those of other cities in most areas. Recent studies suggest there is little room to find further “efficiencies” without reducing services. 2. Residential property taxes are low and have been growing slowly Property taxes in Toronto have been growing at less than the rate of inflation. Toronto residents, on average, pay low property taxes compared with residents of other Ontario cities, in large part because the tax burden continues to be higher on businesses. The City has also relied for funding on increased revenues from user fees and charges, the land transfer tax, and – most significantly – transfers from the provincial and federal governments. The provincial “uploading” of some social service costs has also helped. 3. The City cannot maintain the infrastructure it has or invest in what it needs without new revenues Toronto’s funding shortfall for maintaining existing assets, such as transportation infrastructure, in a state of good repair will grow to nearly $2.5 billion by 2020. Toronto Community Housing alone reports an $860 million unfunded repair bill for social housing. There is no funding available for big new proposals, such as the muchtalked-about transit investments. And there is little certainty about provincial and federal transfers, which represent a third of planned infrastructure spending. 4. Toronto’s debt is relatively modest and manageable for a growing city With a strong economy, solid credit ratings, low interest rates, and a manageable debt load, Toronto is in relatively good shape. Council’s self-imposed debt ceiling could, however, limit the City’s flexibility to invest for the future. Toronto’s fiscal condition can be likened to the health of an aging Maple Leafs defenceman: he may be a solid performer on the ice and well cared for by training staff, but he is increasingly expensive and in need of major knee surgery. In other words, the City’s fiscal health is sound by most measures, but it faces cost pressures and its aging infrastructure and investment needs present a huge financial challenge. This election is a critical opportunity to discuss the difficult choices that lie ahead.


بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

مقدمه
یک روش دست یابی به مزیت رقابتی در محیط کسب و کار چالش بر انگیز امروزه، استفاده از کیفیت و هزینه به عنوان عوامل متمایز کننده است. به منظور افزایش رضایت مشتری و ارزش خدمات و محصولات مربوط به بازار، سازمان ها باید اقدام به تعدیل کیفیت و هزینه کنند. هزینه های کیفیت بخش مهمی از هزینه های کل شرکت می باشند و از این روی برای عملکرد سازمانی اهمیت زیادی دارند( سیگما-موگان و ارل 2000). از این روی، مسائل مربوط به کیفیت بر قدرت رقابتی و اعتبار سازمان ها اسیب می زند. کاژدان(2007) نشان داده است که سازمان ها از روش های مدیریت کیفیت متفاوتی استفاده می کنند: نظیر تحلیل کار، ابزار های کیفیت پیشگیرانه و حذف فعالیت های ارزش افزوده برای کاهش هزینه بدون قربانی کردن کیفیت. هزینه کیفیت، از فنون اساسی در TQM می باشد و از این روی برای سازمان ها اهمیت دارد. هزینه کیفیت یک شاخص پیشرفت برای اندازه گیری عملکرد کل سازمان ها می باشد و در صورتی که هزینه کیفیت به طور کافی کنترل و اندازه گیری شود، سازمان ها قادر به کسب مزیت رقابتی خواهند بود( امورگلسون 2009). به طور کلی،هزینه کیفیت به عنوان همه منابع به کار برده شده توسط سازمان ها باری اطمینان از استاندارد ها و اجتناب از زیان های ناشی از شکست در نظر گرفته می شود.
دو مرحله در تهیه گزارش مربوط به هزینه کیفیت وجود دارد: طبقه بندی و اندازه گیری. طبقه بندیهزینه کیفیت بستگی به مدل های توسعه یافته دارد و اندازه گیری با حساب داری هزینه اضافی در برابر روش های هزینه یابی مبتنی بر فعالیت صورت می گیرد. اندازه گیری هزینه کیفیت نیازمند ثبت اطلاعات هزینه ای دقیق است. با این حال، سیستم های حسابداری هزینه یابی سنتی قادر به ارایه اطلاعات هزینه ای دقیق برای مدیریت نمی باشد( یانگ 2008، تسای 1998)، و این به نوبه خود منجر به اختلال در اندازه گیری هزینه کیفیت می شود. یکی از دلایل کمبود سیستم های حسابداری هزینه سنتی این است که طبقه بندی هزینه و مخارج مطابق با مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت نمی باشد( شیفرسونا و تامسون 2006، تسای 1998). به علاوه، در حسابداری هزینه، هزینه های مختلف به دلیل تخصیص سربار با استفاده از یک محرک بر اساس نرخ تخصیص براورد شده از قبل گزارش می شود. روش های تخصیص هزینه سنتی در صورتی رضایت بخش هستند که در آن ها تخصیص سربار به صورت مادی نباشد( هیگین و یانگ 2001). با این حال، با در نظر گرفتن اهمیت تولید سربار ها در ساختار هزینه محیط های تولید، استفاده از روش های هزینه یابی پیچیده برای تخصیص سربار به خدمات و محصولات مهم است.
در منابع، مدل های مختلف برای طبقه بندی هزینه کیفیت توسعه یافته است:مدلارزیابیشکستپیشگیرانه(PAF) (فایگنبام، 1956)،مدلانطباقوعدمانطباق (کرازبی، 1979)،مدلهزینهفرصت (کار، 1992)،مدلملموس-نامشهود (جوران،گرینا،وبینگهام، 1975) ومدلهزینهفرایند (راس، 1977). مدل های طبقه بندی هزینه کیفیت بیشتر مدل های مبتنی بر فعالیت یا فرایند محور هستند( شیفورسا و تامسون 2006) با این حال چون حسابداری هزینه قادر به دسته بندی عناصر هزینه بر اساس دیدگاه فرایند و فعالیت نیست، این موجب اندازه گیری غیر دقیق هزینه کیفیت می شود.
ABC توسط کوپر و کاپلان (1988) برای تخصیص صحیح سربار و کاهش اختلال در تخصیص هزینه و اندازه گیری آن توسعه یافته است و این بر کمبود های حسابداری هزینه سنتی غلبه کرده است. علاوه بر کاربرد خود در حسابداری هزینه،ABC یک روش هزینه یابی حمایتی در اندازه گیری هزینه کیفیت در مطالعات کیفیت است( تامسون 2006).
در منابع کیفیت، مطالعات سعی کرده اند تا به اندازه گیری هزینه کیفیت به طور نظری(Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben,
2004; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) و عملی(Fassoula, 2005;
Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000;
Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991) بپردازند. با این وجود در مطالعات حسابداری، مطالعات محدودی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت وجود دارد( ویلیامز، وان در ویلی و دیل 1999). امرگلسن(2006) بیان می دارد که یکی از دلایل این است که کیفیت را نمی توان بر اساس هزینه اندازه گیری کرد. دیگر دلیل مهم، استفاده از سیستم حسابداری هزینه در اندازه گیری هزینه کیفیت است. از این روی برای جمع اوری اطلاعات هزینه فعالیت و فرایند محور، روشABC در مطالعات گذشته پیشنهاد شده است. ماندالو شاه 2002، خاطر نشان کرده اند که هزینه کیفیت را می توان از طریق کار تیمی تحت مسئولیت متخصصان کیفیت و حسابداری اندازه گیری کرد.
احتمالاف هزینه های TQM و گزارشهزینه کیفیت کم تر توسط شرکت های با اندازه کوچک و متوسط تایید شده است. از این روی، این ناشی از پیاده سازی TQM در SME می باشد. به علاوه، اثر کلی TQM اثبات شده بر روی عملکرد مالی و تهیه گزارش در کوتاه مدت زیاد مشخص نیست. از این روی در رابطه با SME نتیجه محور، مدیریت قادر به اندازه شیوه اندازه گیری هزینه نمی باشد. دیگر عامل مهم، نبود سیستم های اطلاعات حسابداری پیشرفته و ابزار های مدیریت هزینه می باشد. این عدم استفاده از SME برای توجیه TQM توسط این حقیقت که تحقیقات قبلی مربوط به پیاده سازی هزینه کیفیت مربوط به سازمان های سود محور است توجیه شده است
SME ها، به شدت انعطاف پذیر، جدید ، و عملیاتی در بازار های رقابتی است و بخش عظیمی از شرکت ها را در اقتصاد دنیا شامل می شود. از این روی، هدف این مطالعه اثرات اقتصادی SME، ارزش اندازه گیری هزینه کیفیت در محیط کسب و کار رقابتی و عدم وجود مطالعات در خصوص پیاده سازی هزینه کیفیت در SME است.
بر این اساس، هدف اصلی مطالعه، دست یابی به یک درک و دانش کلی در خصوص اندازه گیری و تهیه گزارش هزینه کیفیت تحت ABC با استفاده از توسعه مطالعه موردی در شرکت های کوچک می باشد/
خلاصه مختصر از این مطالعه به شکل زیر است: مرور منابع در خصوص هزینه کیفیت ارایه می شود و. کاربرد و پشتیبانی از ABC در اندازه گیری هزینه کیفیت توضیح داده شده و مطالعه موردی ارایه می شود. در نهایت یافته های این مطالعه با تاکید بر اهمیت، مزایا و نقش مدل ABC/هزینه کیفیت در همه سازمان ها خلاصه سازی می شود.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

One way of gaining a competitive advantage in today’s challenging business environment is to use quality and cost as differentiating factors. In order to increase customer satisfaction and the value of the products/services delivered to the market, organisations need to balance the quality and costs. Quality costs are considerable part of a company’s total costs (Giakatis, Enkawa, & Washitani, 2001) and they are essential for organisational performance (Simga-Mugan & Erel, 2000). Therefore, problems with quality are likely to damage both competitiveness and reputation of organisations. Kajdan (2007) indicates that organisations use different total quality management (TQM) methods, such as labour analysis, preventive quality tools and eliminating non-valueadded (NVA) activities to reduce costs without sacrificing quality. Cost of quality (CoQ) is among those fundamental techniques in TQM (Tsai, 1998) and it has become important for organisations (Letza & Gadd, 1994). CoQ is used as a progress indicator in measuring the overall performance of the organisations (Fassoula, 2005), and if CoQ is adequately measured and controlled, organisations are able to gain competitive advantage (Omurgonulsen, 2009). In general, CoQ is defined as all resources employed by organisations to assure quality standards (Bohan & Horney, 1991) and thus avoid losses resulting from failure. There are two steps in CoQ reporting: classification and measurement. The classification of CoQ depends on the models developed, and measurement is resolved by traditional cost accounting vs. activity-based costing (ABC) methods. Measuring CoQ requires precise cost information records. However, traditional cost accounting systems fail to provide accurate cost information to management (Yang, 2008; Tsai, 1998), which in turn causes a distortion in the measurement of CoQ. One of the reasons for the deficiency of traditional cost accounting systems is that the cost/expense categorisation does not fit well with CoQ classification models (Schiffauerova & Thomson, 2006; Tsai, 1998). Moreover, in traditional cost accounting, several costs are incorrectly reported (Yang, 2008) due to the allocation of the overheads using a single driver based on a predetermined estimated allocation rate. Traditional cost allocation methods may be satisfactory where overhead allocations are not material (Higgins & Young, 2001). However, considering the significance of manufacturing overheads in the cost structure of current production environments, it is important to use more sophisticated costing methods to allocate overheads over products/services. In the literature, several models have been developed to classify CoQ; the prevention– appraisal–failure (PAF) model (Feigenbaum, 1956), conformance and non-conformance model (Crosby, 1979), the opportunity cost model (Carr, 1992), the tangible–intangible model (Juran, Gryna, & Bingham, 1975) and the process cost model (Ross, 1977). CoQ classification models are mostly activity/process oriented (Schiffauerova & Thomson, 2006). However, as traditional cost accounting does not classify cost elements in accordance with activity/process orientation, it causes imprecise measurement of quality costs. ABC was developed by Cooper and Kaplan (1988) in order to accurately allocate overheads and mitigate the distortion on cost allocation and measurement, thus it is assumed to overcome the shortcomings of traditional cost accounting (Higgins & Young, 2001). Besides its application in cost accounting, ABC is also proposed as a supportive costing method in measuring CoQ in quality studies (Schiffauerova & Thomson, 2006). In the quality literature, studies have been attempted to measure CoQ both in theory (Weinstein, Vokurka, & Graman, 2009; Schiffauerova & Thomson, 2006; Freiesleben, 2004; Tsai, 1998; Feigenbaum, 1956; Juran, 1951) and in practice (Fassoula, 2005; Mukhopadhyay, 2004; Krishnan, Agus, & Husain, 2000; Simga-Mugan & Erel, 2000; Keogh, Brown, & McGoldrick, 1996; Carr, 1992; Bohan & Horney, 1991). Nevertheless, in the accounting literature, there is a very limited number of studies concerning the measurement and reporting of CoQ (Williams, van der Wiele, & Dale, 1999). Omurgonulsen (2009) argues that one possible reason for this is the belief that quality cannot be measured in terms of cost. Another important reason may be the use of traditional cost accounting system in the CoQ measurement. Therefore, in order to gather activity/ process-oriented cost information which supports CoQ measurement, the ABC approach is proposed in the literature (Tsai, 1998). Moreover, Mandal and Shah (2002) claim that quality costs can be measured through teamwork under the responsibility of both accounting and quality professionals. It is likely that the benefits of TQM and CoQ reporting are less understood by small- and medium-sized enterprises (SMEs) (Desai, 2008). Primarily, this might be due to the slow implementation of TQM in SMEs (Ghobadian & Gallear, 1996). Additionally, the overall effect of a well-established TQM on both operating and financial performance may not be apparent in the short run. Thus, especially in the case of result-oriented SMEs, the management may choose not to measure quality costs. Another potentially important factor is their lack of sophisticated accounting systems and cost management tools due to higher initial costs. This reluctance of SMEs to account for CoQ is supported by the fact that most previous research on CoQ implementation relates to large, profit-oriented organisations. SMEs are characterised as flexible, innovative, open to change, operating in highly competitive markets and they constitute large portion of total enterprises in the world economy. Therefore, the motivation of this study originates in the economic contributions of SMEs, the value of CoQ measurement in competitive business environment and the lack of the studies on the implementation of CoQ in SMEs. In light of the above arguments, the main aim of this study is to gain a comprehensive understanding of the measurement and reporting of CoQ under ABC using a case study development in a small enterprise. A brief summary of this study is as follows: the CoQ literature is reviewed, the use and support of ABC in measurement CoQ is explained and the case study is presented, respectively. Finally, the findings of the case study are summarised with the emphasis on the importance, the advantages and the role of ABC/CoQ model in all organisations, including SMEs.


بخشی از مقاله انگلیسی:

1. Introduction

As one of the main drivers of global economic output and demand, China and its stock markets have attracted much attention in the literature. Due to its unique institutional and investor characteristics, researchers have examined the Chinese stock market from many different angles.1 However, the strand of the literature focusing on asset pricing models for this market is still evolving. Previous studies on the Chinese stock market document mixed findings on the systematic risk factors that drive the variation in the crosssection of returns.2 Overall, the evidence reported so far is generally against the Capital Asset Pricing Model (CAPM) and suggests that the market factor does not explain the cross-sectional variation in returns in this emerging market (e.g. Drew et al., 2004; Wang and Xu, 2004; Wong et al., 2006; Eun and Huang, 2007). The evidence related to the alternative determinants of stock returns is mixed at best. Nevertheless, as one of the key drivers of global economic activity, understanding the systematic drivers of stock market returns in this country is of interest to not only market regulators and domestic investors, but also to international investors who play an increasingly active role in this market. An increasing number of studies on U.S. stock returns focus on equity return dispersion measured by the cross-sectional standard deviation of stock returns in the market in a given period. In the literature on U.S. stock returns, equity return dispersion has been associated with business cycles (Christie and Huang, 1994; Duffee, 2001), aggregate market volatility (Stivers, 2003), idiosyncratic volatility (Stivers, 2003; Connolly and Stivers, 2006), and the value and momentum premium in stock returns (Stivers and Sun, 2010; Bhootra, 2011). In an extension to asset pricing models, recent studies document that return dispersion also carries a significant positive price of risk even after controlling for alternative systematic risk factors. The findings reported by Jiang (2010) and, more recently, by Demirer and Jategaonkar (2013) suggest that return dispersion captures the uncertainty related to fundamental economic restructuring that cannot be explained by the alternative well-established market and firm level risk factors. These studies also suggest that the inclusion of return dispersion in asset pricing models leads to lower pricing errors and improves the goodness of fit over the CAPM and Fama and French (1993) three factor alternatives. Given these findings, a natural question to ask is whether return dispersion is significantly priced in the cross-section of stock returns in China that has experienced a significant economic transformation over the past several decades. Therefore, this study contributes to the literature on asset pricing in the Chinese stock market by enlarging our understanding of the dimension of uncertainty in market fundamentals captured by equity return dispersion. To the best of our knowledge, this study is the first to examine return dispersion as a systematic factor in asset pricing models for Chinese stock returns. This study has several contributions to the literature. First, using recent data, we re-examine the validity of the CAPM and the Fama and French (1993) factors on the cross-section of stock returns in China. Second, we use alternative portfolio sorts to examine the prevalence of the idiosyncratic volatility (IV) effect on returns in this market.3 Finally, we extend the asset pricing literature for China by examining whether equity return dispersion carries a significant price of risk even after controlling for alternative risk factors. By examining the dimension of uncertainty captured by return dispersion in an emerging market, this study contributes to not only the asset pricing literature on China, but also to the emerging literature on equity return dispersion. Consistent with the evidence on U.S. stock returns (Jiang, 2010; Demirer and Jategaonkar, 2013), we find that equity return dispersion cross-sectionally drives stock returns, even after controlling for market, size, book-to-market, and idiosyncratic volatility effects. We observe that stocks with greater sensitivities to equity return dispersion indeed yield higher average returns and that the return dispersion effect is robust to alternative portfolio sorts. Following the suggestion by Chen and Petkova (2012) that idiosyncratic volatility may be associated with real option opportunities with a firm, the finding of a robust return dispersion effect in the presence of an insignificant idiosyncratic volatility effect suggests that return dispersion indeed captures what Berk et al. (1999) term the real growth options and the flexibility of adaptability to fundamental economic restructuring associated with a firm. This is also in line with the hypothesis by Pastor and Veronesi (2009) that the risk that is idiosyncratic to particular firms during the initial phase of technological shifts transforms into a market wide systematic risk as the adoption probability of the new technology across the market increases over time. It is possible that equity return dispersion is what Kogan and Papanikolaou (2013) term as the common systematic risk factor associated with firms’ sensitivities to technology shocks which also drive the difference in the returns among firms sorted on various firm level characteristics including idiosyncratic volatility. Overall, our findings suggest that equity return dispersion captures the uncertainty associated with economic transitions and the flexibility of adaptability to fundamental economic restructuring and thus serves as a more meaningful systematic risk factor in China which has experienced a significant economic transition during much of the sample period. The remainder of this paper is organized as follows. Section 2 briefly discusses the asset pricing literature on the Chinese stock market, Section 3 explains the data and methodology, Section 4 presents empirical findings and Section 5 concludes the paper.


بخشی از مقاله انگلیسی:

Introduction

Between 2000 and 2005 Brazil’s soybean area expanded from 13.6 to 23.4 million hectares. Mato Grosso State, on its own, accounted for nearly four million hectares of this expansion [1]. The environmental costs of this growth have been carefully documented. Soybean production in Mato Grosso has been widely tied to deforestation, directly, via the conversion of forest areas to cropland, and indirectly, through the sector’s impact on regional land markets and investment decisions [2–5]. In this article we consider the impact of soybean production not on the regional environment, but on regional economic development. Specifically, our objective in this research is to estimate urban socioeconomic change as a function of local agricultural production. Here we show that over the past decade, in Mato Grosso, soybean agriculture has led to rapid growth in formal sector employment outside of agriculture (services, commerce, construction and public administration, education and health), in non-agricultural GDP, in urban population, and in nighttime light emissions, a proxy measure for economic activity. We also show that this growth is closely tied to returns to soybean production. Consequently, we argue that while export oriented agriculture may pose a viable channel for broader economic growth in non-agricultural sectors, this growth will remain dependent on exogenously determined input costs and market prices. This research directly engages with ongoing discussions over the potential of agricultural systems built on exports to serve as drivers of local economic development [6–11]. In Mato Grosso, or in Brazil more broadly, evidence increasingly suggests that soybean agriculture, which is largely producing for international markets, has had an important impact on regional development. Most notably, previous research has suggested that while soybean producing areas exhibit increasing levels of inequality, they also exhibit higher median incomes, higher human development indices, lower poverty rates, and better schools [12–14]. Our work builds on these past studies by not only recognizing and measuring the impact of soybean agriculture on a series of socioeconomic indicators, but by examining the effect of soybean production on employment and non-agricultural economic activity. To conduct our analysis we draw on methods from both econometrics and spatial analysis, and from a spatial dataset of biophysical and social indicators. Specifically, we focus on the influence of agriculture on changes in (1) nighttime light emissions (a measure of urban economic activity); (2) urban population; (3) non-agricultural GDP; and (4) non-agricultural employment. Our results suggest that not only is soybean production leading to positive gains in these socioeconomic variables, but that the year by year magnitude of change closely tracks regional returns to production. While we show that commercial agricultural systems can have an impact on non-agricultural sectors, we nevertheless caution that institutional and natural conditions for agriculture in Mato Grosso may have amplified the economic impact. However, in an appropriate context, we suggest that policymakers seeking to promote economic development may wish to focus on developing high-return, market-oriented crops, in addition to supporting widely distributed improvements in productivity among small farmers.

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها