مقاله :مقالات فارسی


عنوان فارسی مقاله ارزیابی ژرم پلاسم متنوع سویا برای مقاومت به پوسیدگی بذر فوموپسیس عنوان انگلیسی مقاله Evaluation of Diverse Soybean Germplasm for Resistance to Phomopsis Seed Decay رشته های مرتبط کشاورزی،  علوم و تکنولوژی بذر، بیماری شناسی گیاهی و علوم باغبانی فرمت مقالات رایگان

مقالات انگلیسی و ترجمه های فارسی رایگان با فرمت PDF آماده دانلود رایگان میباشند

همچنین ترجمه مقاله با فرمت ورد نیز قابل خریداری و دانلود میباشد

کیفیت ترجمه کیفیت ترجمه این مقاله متوسط میباشد  نشریه Apsnet مجله بیماری های گیاهی – Plant Disease سال انتشار 2015 کد محصول F759

مقاله انگلیسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

ترجمه فارسی رایگان (PDF)

دانلود رایگان ترجمه مقاله

خرید ترجمه با فرمت ورد

خرید ترجمه مقاله با فرمت ورد جستجوی ترجمه مقالات جستجوی ترجمه مقالات کشاورزی


بخشی از ترجمه فارسی مقاله:

ویروس سیب زمینی Y (PVY)، عضوی از جنس Potyvirus در خانودهPotyviridae است. در چندین گونه مهم از خانواده سولاناسه،از جمله سیب زمینی، تنباکو، گوجه فرنگی و فلفل می توان آن را مشاهده کرد(4-26). PVYدارای توزیع فراگیری بوده است و این مسئله منجر به کاهش محصول و کاهش کیفیت درمحصول سی زمینی شده است (7-19-21-26-31). تنوع زیاد در سویه های PVY مشاهده شده است و چندین گروه اصلی طبقه بندی شده است(9-11-12-21-32). به طور کلی، این سویه ها را می توان به انواع نوترکیب و غیر نوترکیب طبقه بندی کرد. اولی شامل سویه عادی (PVYO)، سویه رگه نواری (PVYC)، سویه نکروزیس تنباکو و مشتقات آن سویه نکروتیک غده سیب زمینی غیر نوترکیب [NA]-PVYNTN) می باشد. مورد دوم شامل گروه N:O (PVYN:O or PVYN-Wilga) (6,18) و PVYNTNنوترکیب می باشد که به دو (Eu)-PVYNTN(15–17و PVYNTN-NW یا PVYNTN-HN2 (9,10) طبقه بندی می شود. دو گروه نوترکیب PVYNTN از یک دیگر از نظر نقطه نوترکیبی [RJ]3) تفاوت دارند. در Eu-PVYNTN، RJ3 در انتهای ژن پروتین پوششی در 9100 نوکلوتید وجود داشته و منجر به PVYNاز نوع سروتیپ CP و PVYN می شود.. در حالی که در PVYNTN-NW/PVYNTN-HN2، RJ3 قبل از ژن CP در نوکلوتید 8700 قرار گرفته استو منجر به CP و یک سروتیپ می شود. از اینر وی لازم به ذکر است که Eu-PVYNTN در مناطق کشت سیب زمینی دنیا دیده می شوددر حالی که PVYNTN-NW/PVYNTN-HN2 درسوریه و چین گزارش شده است
افزایش در وقوع PVY در محصولات سیب زمینی در امریکای شمالی در طی دهه اخیر مشاهده شده است. این افزایش ناشی از ظهور سویه های جدید PVY و یاایزوله هایی است که منجر به ایجاد علایم خفیف در بیشتر رقم های رشد یافته شده است و یا ناشی از افزایش ارقام حساسی بوده است که علایم مشخصی را تولید نمی کنند. در نظر کرفتن اهمیت تشخیص علایم در پاسخ به عفونت ناشی از سویه های مختلف PUY، برای پرورش دهندگان سیب زمینی از اهمیت زیادی برخوردار است.
بیان علایم در گیاهان میزبان معمولا توسط سویه ویروسی، نوع واریانتو یا نوع گیاه و ژنونیپ نعیین می شود. این خود تحت تاثیر عوامل میحطی نظیر دما و شدت نور، شرایط فیزیولوژیگ( سن گیاه) قرار دارد. و این که آیا عفونت و آلودگی اولیه( فصلی) یا ثانویه( 5-24-33) است یا خیر. علایم ناشی از PVYO شامل موزاییک متوسط تا خفیف، نکروزیس برگ و ساقه و لکه برک در بسیاری از ارقام سیب زمینی و موزاییک بر روی تنباکو می باشد(7-22-29). علایم نشان داده شده با PVYN خفیف تر از PVYO در بیشتر ارقام سیب زمینی است که از بدون علایم تا موزاییگ خفیف تا شدید است و نکروزیس گلبرک و ساقه و مرگ زود هنگام بر روی تنباکوی الوده بوده است(4,17,21,22,28). و موجب ایجاد علایم شبه بر روی گیاهان تنباکو شده و این منجر به علایم شدید تر می شود از جمله موزاییک بر روی شاخ و برگ سیب زمینی. به علاوه، می تواند منجر به ایجاد لکه های نکروتیک برروی ارقام سیب زمینی حساسو غده ها شود. علی رغم دانش عمومی در زمینه سویه های PVY بر روی سیب زمینی، مطالعات سیستکاتیک برای بررسی بیان علایم در ارقام سیب زمینی پس از الوده شدن به ایزوله های PVY انجام نشده است. این مقاله به بررسی پاسخ 14 سویه سیب زمینی به 5 ایزوله PVY مجزا متعلق به چهار سویه ، و در هر دو الودگی های اولیه و ثانویه تحت شرایط گلخانه ای و میدانی می پردازد. بیان علایم و توسعه بیماری برای هررقم در پاسخ به الودگی و ابتلا به ایزوله های مختلف PVY بررسی شد
مواد و روش ها
ایزوله های ویروس و ارقام سیب زمینی: پنج ایزوله PVY – PVYO-FL، PVYO-RB، PVYN:O-Mb58، PVYN-Jg، PVYNTN-Sl (14–18) در این مطالعه استفاده شد. ویروس ها در میزبان های تنباکو در گلخانه در مرکز تحقیقات سیب زمینی کانادا نگه داری شدند.قبل ازتلقیح، هویت سویهیا ایزوله توسط واکنش زنجیره پلیمراز معکوس و تست ایمنوسوربنت تایید شد. پلانتول های کشت بافت بدون ویروس از 14رقم سیب زمینی ‘AC Chaleur’, ‘CalWhite’, ‘Cherokee’, ‘Eramosa’, ‘Goldrush’, Jemseg’, ‘Katahdin’, ‘La Rouge’, ‘Ranger Russet’, ‘Red LaSoda’, ‘Russet Burbank’, ‘Russet Norkotah’, ‘Superior’و Yukon
‘Gold’ از مرکز تکثیر گیاهان بدست امد. گیاهچه ها در گلدان های 6اینچی حاوی ترکیب خاک گلخانه با 16 و 8 ساعتدوره تاریکی روشنایی ترکیب شد. نور شامل نور مصنوعی با شدت 90 میکرو متر مربع در ثانیه بود. دما از 18 تا22 درجه و رطوبت 75 درصد متغیربود.
تلقیح ویروس و مشاهده علایم.: برای ازمایشات الودگی اولیه، چهار گیاهچه از هر رقم به طور مکانیکی با ایزوله های PVY بر روی سه برگ فوقانی در مرحله شش برگی تلقیح شدو در گلخانه کشت داده شد. علایم برگی به طور روزانه پس از تلقیح تازمان برداشت پایش و ثبت شدند. برای هر گلدان، غده ها برداشت و مشاهده شدند. علایم غده، از جمله علایم نکروتیک و یا یماری لکه حلقه ای نکروتیک غده سیبزمینی PTNRDدرزمان برداشت و پس از برداشت به مدت 4ماه پایش و ثبت شد. ازمایشات دو بار انجام شدند. در اولین تکرار، تفاوت های عملکرد غده بین گیاهان تلقیح شده با ویروس و گیاهان شاهد به طور چشمی مشاهده و براورد شد. در دومین تکرار، عملکرد هر گیاه گیاه اندازه گیری و با ازمون T تحلیل شد.
غده های تولید شده از گیاهان فوق برای ازمایشات الودگی در هر دو شرایط گلخانه ای و مزرعه ای استفاده شدند. ازمایشات دو بارتکرار شدند. برای برای ازمایشات الودگی ثانویه در گل خانه، یک غده نتاج از هر یک از کیاهان با الودگی ثانویه، در گلدان 6 اینچی کشت شده و درگلخانه تحت شرایط فوق رشد یافت. علایم برگی از جمله نوع علایم و توسعه و رشد علایم، هر روز پس از ظهور گیاه تا زمان برداشت ثبت شد. پس ازبرداشت غده های هر گیاه از نظر PTNRD بررسی شدند.
برای ازمایشات ثانویه در مزرعه، 10 غده از گیاهان الوده از هر ایزوله ویروسی، ترکیب رقم سیب زمینی در یک ردیف در فاصله 3 فوتی کشت شد. همه تیمار های مربوط به یک رقم در کنار هم با توالی PVYO-FL, PVYO-RB, PVYN:O, PVYNTN, PVYN, و شاهد کشت شد. گیاهان از نظر الودگی به ایزوله های PVYتست شدند. علایم برگی از جمله نرخ ظهور، نوع علایم و توسعه علایم، دو بار در هفته تا اواخر اکوست ثبت شدند. علایم غده در زمان برداشت و 2 ماه پس از برداشت ثبت شد
ELISA-RT-PCR:ELISA با انتی بادی های MAb2 (PVYO)و 1F5 (PVYN) برای تایید سروتیپ های ماده تلقیحی قبل از تلقیح مکانیکی استفاده شد، در حالیکه ELISA با انتی بادی PVY-Poly برای ازمایشات الودگی استفاده شد. برای ازمایشات الودگی اولیه، برگ های قرارگرفته در بالای برگ های تلقیح در 21 روز پس از تلقیح نمونه گیری شده و برای ELISA استفاده شد و این در حالی است که برای ازمایشات ثانویه، برگ ها در 21 روز پس از ظهور گیاهان نمونه برداری شد.

بخشی از مقاله انگلیسی:

Potato virus Y (PVY) is the type member of the genus Potyvirus in the family Potyviridae. It infects several important crops in the Solanaceae family, including potato, tobacco, tomato, and pepper (4,26). PVY is ubiquitous in distribution, causing significant yield loss and quality degradations on the potato crop worldwide (7,19,21,26,31). A great diversity in strains of PVY has been noted and several main strain groups have been classified (9,11,12, 21,32). In general, these strain groups can be categorized into nonrecombinant and recombinant categories. The former includes the common (ordinary) strain (PVYO), the potato stipple streak strain (PVYC), the tobacco veinal necrosis strain (PVYN), and its derivative, the nonrecombinant potato tuber necrotic strain (North American [NA]-PVYNTN) (15–17). The latter includes the N:O group (PVYN:O or PVYN-Wilga) (6,18) and the recombinant PVYNTN, which can be further divided into European (Eu)-PVYNTN (15–17) and PVYNTN-NW (2) or PVYNTN-HN2 (9,10). The two recombinant PVYNTN groups differ from each other at the third recombination junction (recombinant joint [RJ]3). In Eu-PVYNTN, the RJ3 occurs at the 3′ proximal end of the coat protein (CP) gene at approximately nucleotide 9,100, thus leading to a PVYN-type of CP and a PVYN serotype; whereas, in PVYNTN-NW/PVYNTN-HN2, the RJ3 is located prior to the CP gene at nucleotide 8,700, thus leading to a PVYO-type of CP and a PVYO serotype (2,9,10). It is noteworthy that Eu-PVYNTN has been reported in many potatogrowing areas in the world, whereas the PVYNTN-NW/PVYNTN-HN2 has only been reported in Syria and China to date (2,9,10). An increase in PVY incidence in potato crops has been observed in North America over the last decade (3,7,19,21,29). This increase is at least partially due to the emergence of novel PVY strains or isolates that may cause only mild symptoms in most commonly grown cultivars and by the increased production of susceptible cultivars that do not develop clear-cut symptoms, thus evading symptom-based rogueing and field inspections (7). Considering the significance of symptom recognition in PVY management, characterization of different potato cultivars in response to infection by different PVY strain or isolate groups is of great interest to potato growers and the field inspectors. Symptom expression in host plants upon PVY infection is determined by the virus strain, isolate, or variant type and the host plant species and its genotype (24,25). It is further affected by environmental factors (e.g., temperature and light intensity), plant physiological conditions (e.g., plant age), and, more importantly, whether the infection is primary (current season infection) or secondary (tuber-borne) (5,24,33). The symptoms induced by PVYO includes mild to severe mosaic, leaf and stem necrosis and leaf drop in many potato cultivars, and mosaic on tobacco (7,22,29). Symptoms elicited by PVYN are generally milder than PVYO in most potato cultivars, ranging from symptomless to mild to severe mosaic, with severe veinal, petiole and stem necrosis, and premature leaf death occurring on infected tobacco (4,17,21,22,28). PVYN:O and PVYNTN induce PVYN-like symptoms on tobacco plants and generally cause more severe symptoms, including distinct mosaic or chlorotic mottling on potato foliage, than PVYN. Moreover, PVYNTN can cause necrotic ringspots on tubers of susceptible potato cultivars (1,7). Despite the general knowledge of symptomatology of PVY strains on potato, no systematic studies have been carried out to elucidate symptom expression in potato cultivars after being infected with different PVY isolates or strains. This article reports a study of responses of 14 potato cultivars to five distinct PVY isolates belonging to four strains (PVYO, PVYN:O, Eu-PVYNTN, and NA-PVYN) in both primary and secondary infections under greenhouse and field conditions. Differential symptom expression and disease development for each cultivar in response to infection with different PVY isolates were investigated and presented.

Materials and Methods

Virus isolates and potato cultivars. Five PVY isolates— PVYO-FL (a severe PVYO isolate), PVYO-RB (a mild PVYO isolate), PVYN:O-Mb58, PVYN-Jg, and PVYNTN-Sl (14–18)—were used in this study. Viruses were maintained in tobacco hosts in the greenhouse at the Potato Research Centre, Agriculture and AgriFood Canada (PRC-AAFC). Prior to the inoculation, the strain or isolate identity and purity was verified by reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) as described previously (14–18,29). Virus-free tissue culture plantlets of 14 potato cultivars (namely, ‘AC Chaleur’, ‘CalWhite’, ‘Cherokee’, ‘Eramosa’, ‘Goldrush’, ‘Jemseg’, ‘Katahdin’, ‘La Rouge’, ‘Ranger Russet’, ‘Red LaSoda’, ‘Russet Burbank’, ‘Russet Norkotah’, ‘Superior’, and ‘Yukon Gold’) were obtained from the Plant Propagation Centre (New Brunswick Department of Agriculture, Aquaculture and Fisheries). The plantlets were transplanted to 6-in. (15.2 cm) pots containing premixed soil in the greenhouse with a cycle of 16 and 8 h (light and darkness, respectively). The ambient light was supplemented with artificial light or shading to give a light intensity of 90 µm2 /s. The temperature was 18 to 22°C and the humidity was 75%. Virus inoculation and symptom observation. For the primary infection experiments, four potato tissue culture plantlets of each cultivar were mechanically inoculated with PVY isolates on each of the three uppermost leaves at the six-leaf stage as described previously (29), and grown in a greenhouse. Plantlets inoculated with the inoculation buffer (mock) (10 mM phosphate buffer, pH 7.5, with 32 mM sodium sulfite) served as control treatments. Foliage symptoms were monitored daily after inoculation until harvest. For each pot, tubers were harvested and observed. Tuber symptoms, mainly necrotic ringspots or potato tuber necrotic ringspot disease (PTNRD), were checked at harvest and monthly post harvest for up to 4 months. The experiments were repeated two times. In the first repeat, the differences of tuber yield between virusinoculated plants and mock-inoculated (control) plants were visually observed and estimated. In the second repeat, the yield of each plant was measured and statistically analyzed using a t test. Tubers resulting from the above plants were used for the secondary infection experiments in both the greenhouse and field. The experiments were repeated two times, each using tubers resulting from one of the two primary infection experiments. For the secondary infection experiments in the greenhouse, one progeny tuber from each of the above primarily infected plants were planted in 6- in. (15.2 cm) pots and grown in a greenhouse under the conditions described above. Foliage symptoms, including the symptom type and symptom development, were recorded every other day after plant emergence until harvest. Upon harvest, tubers from each plant were observed for PTNRD. The tubers were reexamined for PTNRD monthly post harvest for up to 4 months. The impact of PVY infection on yield was measured as described above in the primary infection experiments. For the secondary infection experiments in the field, 10 progeny tubers of the primarily infected plants from each virus isolate– potato cultivar combination were planted in one row, 3 feet (91.4 cm) apart in the field plots at PRC-AAFC in the 2010 and 2011 growing seasons (late May to early October). All treatments of the same cultivar were planted side by side with the sequence of PVYO-FL, PVYO-RB, PVYN:O, PVYNTN, PVYN, and mock. The plants were tested for infection with the intended PVY isolates by RT-PCR and ELISA, as described below. The plants were managed with the regular management practices by the farm services staff at PRC-AAFC. Foliage symptoms, including the emergence rate, symptom type, and symptom development, were recorded twice a week until late August. Tuber symptoms were recorded at harvest and at 2 months post harvest. ELISA and RT-PCR. ELISA with the PVYO and PVYN serotype-specific antibodies MAb2 (PVYO) and 1F5 (PVYN) (Phytodiagnostics) was used to verify the serotypes of the inoculum prior to the mechanical inoculation, whereas ELISA with the serotypenonspecific antibody PVY-Poly (Neogen Europe) was used for the infection experiments. The ELISA was carried out as described previously (27,29) at the Agricultural Certification Services. For the primary infection experiments, leaves located above the inocu lated leaves were sampled at 21 days post inoculation (dpi) and used for ELISA; whereas, for the secondary infection experiments, leaves were sampled at 21 days post plant emergence (dpe) for the ELISA. Four sets of RT-PCR assays—including the P1-gene-based RTPCR (15), the RJ-based RT-PCR (17), the CP-gene-based PVYO variant differentiation RT-PCR (14), and the multiplex RT-PCR described by Lorenzen et al. (13)—were used to confirm the PVY isolate or strain purity and identity. Total RNA from leaves located above the inoculated leaves at 28 dpi in the primary infection experiments or from the upper leaves at 30 dpe in the secondary infection experiments was extracted using the sodium sulfite method (30). RT-PCR assays were performed as described in the above-mentioned articles.


بخشی از مقاله انگلیسی:

To overcome plant resistance genes, viruses generally need to replicate under restrictive host conditions to incorporate adaptive genetic changes. The type, number, order, and speed of these viral changes impact plant resistance durability (3). Although most resistance (R) genes deployed against virus infections have lasted more than 25 years in the field (7), the effectiveness of Rz1, which confers partial resistance against Beet necrotic yellow vein virus (BNYVV), the causal agent of rhizomania in sugar beet, has been compromised by the reemergence of the disease after 15 years of commercial field deployment of Rz1 in North America (18,19,27). The Benyvirus BNYVV is a multipartite, single-stranded, positive-sense RNA virus. RNA-1 and -2 encode the essential elements for replication, encapsidation, and cellular translocation, whereas RNA-3, -4, and isolate-specific, RNA-5, encode proteins involved in pathogenesis, vector transmission, and suppression of gene silencing (17,25,31). Despite its divided genome and the potential of mixed infections with different strains (13), high genetic stability seems to be the norm between spatiotemporally separated populations (11). In an otherwise genetically stable BNYVV genome, p25 (encoded by RNA-3) and p26 (RNA-5) genes are the most variable genomic regions, with strong positive selection acting on some of their codons (28). These genes operate synergistically to exacerbate symptoms in certain sugar beet cultivars (10,17), although p25 accounts for most rhizomania expression (32). Rhizomania is characterized by profuse lateral root proliferation, taproot constriction, root necrosis, and leaf chlorosis without foliar virus infection. The resistance mechanisms governed by Rz1 are phenotypically expressed by restricting virus accumulation in taproots and suppressing rhizomania development (32). At the biochemical level, resistance is associated with differential expression of genes involved in pathogenesis and hormonemediated plant development (4,15,29). Despite these plant defense responses, BNYVV still accumulates at low levels in asymptomatically infected roots of Rz1 plants. By reverse genetics, Koenig et al. (12) demonstrated, that for European A type isolates E12 and S8, valine at position 67 of the BNYVV p25 protein is required to overcome Rz1-mediated resistance and allow normal virus replication. This amino acid substitution was previously associated with breakdown of Rz1 in field-infected plants from the California Imperial Valley (CIV) (2). However, Liu and Lewellen (18) did not find a correlation between p25 sequences of numerous North American isolates and their titer in soil-inoculated Rz1 plants in greenhouse assays. This observation suggested that BNYVV might mutate in different ways to overcome Rz1 in North America. Therefore, the objective of this work was to explore the genetic diversity of the BNYVV p25 gene that might be associated with expression of rhizomania in Rz1 plants in the field.

MATERIALS AND METHODS

Field sampling. For initial investigation of BNYVV sequences, the virus was baited from field soil samples as described by Acosta-Leal and Rush (2). These infested soil samples, some of which had been collected as early as 1991, were from the rhizosphere of symptomatic and asymptomatic Rz1 plants, and symptomatic susceptible (rz1) plants from different sugar beet production regions around the United States. The name of these isolates provides information about their origin (i.e., field name, when it was known, state, and collection year). BNYVV rarely infects the aerial part of sugar beet plants but root-infected plants normally develop upright leaves with generalized chlorosis during maturation. This foliar symptom facilitates identification of plants with rhizomania, which frequently have a cluster distribution in the field (27). For virus quantification and genotyping using TaqManspecific probes, four to six Rz1 plants were collected from both inside and outside a yellow patch of plants with rhizomania and individually analyzed for virus infection. Each sample consisted of ≈0.1 g of diseased hairy roots, or normal lateral roots from those plants without any root expression of the disease. Samples from Minnesota (MN) were from Crookston (four fields, 2005), Willmar (seven fields, 2005), and Roseland (one field, 2007), whereas samples from CIV were from four fields surveyed in 2006. Total RNA extractions. Root samples were collected in 2-ml microfuge tubes that contained a sterile 4-mm stainless steel grinding ball and then stored at –80°C until processing. During RNA extraction, the plant tissue was first powdered by immersing the unopened 2-ml tubes containing the sample in liquid nitrogen and then immediately shaking them at 1,600 rpm for 2 min in a Talboys high-throughput homogenizer (Thorofare, NJ). Then, total RNA was extracted following the RNeasy Plant Mini Kit (Qiagen, Inc., Valencia, CA) protocol. All filtrations and filter drying were performed by centrifugation at 16,000 × g for 1 min at room temperature. This protocol usually yielded total RNA per sample at 200 to 500 ng µl–1. Real-time reverse-transcription polymerase chain reaction viral RNA quantifications. The concentration of nucleic acids in total RNA-preparations was estimated by spectrophotometry and adjusted to 20 ng µl–1 for viral RNA quantification. The amount of viral RNA encoding sequences recognized by specific TaqMan probes was estimated by relative quantification (RQ) real-time reverse-transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) or directly by the cycle threshold (Ct) values generated without the incorporation of standards in the real-time RT-PCR reaction. RQ was calculated by the ΔΔCt method (20) using 18S ribosomal RNA as an endogenous reference (Applied Biosystems, Inc., Foster City, CA) and a plant RNA sample with the lowest detectable virus titer as the calibrator. This procedure determined the times a TaqMan-targeted RNA molecule was above the calibrator sample. To estimate the BNYVV RNA-2 titer, primers 50F (5′-CCGTTTTCCACAGACACTAACTATGTA-3′) and 51R (5′- TGCTAACCCTGAATCAGTTAAAGTACTT-3′) plus the TaqMan probe NYCP (6FAM-TGCACTTGTGTTATATGTTAATCTGTCTGACCCAG-TAMRA) were incorporated in one-step RTPCR to target the core of the coat protein (CP) gene (2). For detection and quantification of viral RNA-3 encoding specific sequences in the hypervariable coding region of p25, the allelic discrimination primers and 3′ minor groove binder TaqMan probes described by Acosta-Leal and Rush (2) were utilized. Real-time reactions were performed by an ABI Prism 7000 system (Applied Biosystems, Inc.) using the following sequential conditions: reverse transcription at 48°C for 30 min, reverse transcriptase inactivation at 95°C for 10 min, and amplification during 40 cycles of denaturing at 95°C for 15 s and annealing at 60°C for 1 min.


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2015
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 21 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله  مهندسی فناوری اطلاعات
گرایش های مرتبط با این مقاله اینترنت و شبکه های گسترده
مجله مربوطه مرور اطلاعات آنلاین – Online Information Review
دانشگاه تهیه کننده گروه ارتباطات، دانشگاه فلوریدا شمالی، جکسونویل، ایالات متحده آمریکا
کلمات کلیدی این مقاله سایت های شبکه های اجتماعی، مدل به اشتراک گذاری دانش، نظریه شناختی اجتماعی، روابط قوی
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1468-4527
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد emerald2

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 24صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن به انگلیسی درج شده است

 


 

چکیده

مقدمه

بررسی منابع

مدل اشتراک دانش در زمینه های مختلف

نظریه شناخت اجتماعی و اشتراک اطلاعات

عوامل شخصی: خود کارآمدی و انتظار برایند

عوامل زیست محیطی: استحکام و قدرت روابط اجتماعی

روش

ساخت پرسش نامه و شاخص های کلیدی

نتایج

خصوصیات شرکت کننده ها

آزمون فرضیه

جمع بندی و بحث

محدودیت ها و تحقیقات آینده

 

 • بخشی از ترجمه:

محدودیت ها و تحقیقات آینده این مطالعه از یک نمونه دانشجویان 18-24 ساله در جنوب شرق امریکا استفاده کرد. این مسئله موجب بروز محدودیت هایی در خصوص معرف بودن نمونه و تعمیم پذیری یافته ها می شود زیرا دیدگاه های اشتراک اطلاعات دانشجویان منعکس کننده دیدگاه کل جمعیت نیست. مطالعات آینده با گروه های دیگر کاربران شبکه های اجتماعی نظیر نمونه های غیر دانشجویی در مناطق مختلف باید انجام شود تا پی برده شود که آیا این مدل برای جمعیت های دیگر از کاربران SNS کار می کند یا نه. محدودیت دیگر این مطالعه ، توزیع جنسی دارای چولگی نمونه است. نمونه دارای چولگی از زنان مطالعه شده در این مطالعه، می تواند بر نتایج اثر داشته باشد اگرچه ما جنسیت را از نظر فعالیت های اشتراک گذاری کنترل کردیم. ما از شاخص ها و پرسش نامه های خود گزارشی برای تعیین دفعات فعالیت های اشتراکی استفاده کردیم. مطالعات آینده باید از داده های اشتراک واقعی در SNS برای اعتبار سنجی یافته های ما استفاده کنند. علی رغم محدودیت های مطالعه، یافته های ما به یک سری مطالعات بر روی اشتراک اطلاعات در بررسی روابط بین عوامل فردی، محیطی و رفتار اشتراک اطلاعات در SNS قابل تعمیم است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

Limitations and future research

The study utilised an 18-24-year-old university student convenience sample in the southeast USA. This poses potential limitations with respect to the representativeness of the sample and the generalisability of the findings, since university students’ information sharing orientations may not reflect those of the general population. Future studies with other groups of SNS users such as non-student samples across different regions can be conducted to see if this model holds true for other populations of SNS users. Another limitation of our study is the skewed gender distribution of the sample. Our female-skewed sample might influence the results although we controlled gender for sharing activities. We also used self-report measures for the frequency of sharing activities. Future research may need to employ actual sharing data on SNSs to validate our findings. Despite the limitations of the study, our findings do extend the body of work on information sharing in the examination of the relationship between personal factors, environmental factors and information sharing behaviour on SNSs.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار مقاله 2014
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 22 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله مدیریت
گرایش های مرتبط با این مقاله مدیریت کسب و کار، تجارت الکترونیک، مدیریت بازرگانی و مدیریت دانش
مجله مربوطه مجله بین المللی تجارت و مدیریت – International Journal of Commerce and Management
دانشگاه تهیه کننده  گروه مدیریت بازرگانی، موسسه آموزش فنی کاوالا، یونان
کلمات کلیدی این مقاله پیاده سازی کسب و کار الکترونیک، یادگیری سازمانی، مدیریت دانش، تحقیقات تجربی، مدل سازی معادله ساختاری، یونان
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 1056-9219
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در سایت امرالد
نشریه امرالد emerald2

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 23 صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
منابع داخل متن به فارسی درج شده است

 


 

چکیده

1-مقدمه

2- مرور منابع

چارچوب مفهومی

3-1 قابلیت های یادگیری سازمانی

3-1-1 قابلیت آموزش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک

3-1-2 تخصص فنی و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک

3-1-3 سطح فنی و پیاده سازی تجارت الکترونیک

3-2 قابلیت های مدیریت دانش

3-2-1 انباشت دانش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک

3-2-2 کاربرد دانش و پیاده سازی کسب و کار الکترونیک

3-3 آمادگی سازمانی

3-3-1 اندازه شرکت

3-3-2 دانش مدیر اجرایی

4- روش تحقیق

4-1 نمونه های مورد مطالعه

4-2 شاخص ها

4-3 روایی و پایایی

5-نتایج

6- نتیجه گیری

6-1 بحث

6-2 محدودیت ها و تحقیقات آینده

 


 

 • بخشی از ترجمه:

6-2 محدودیت ها و تحقیقات آینده

اولین محدودیت، استفاده از مقیاس های خود گزارشی برای اندازه گیری گویه های چارچوب مدل پیشنهادی است. پاسخ های خود گزارش شده ممکن است اغراق امیز باشند و یا پاسخگویان برای نشان دادن اطلاعات خاص خجالت بکشند و یا مردد باشند و یا جزییات مربوطه را فراموش کنند. غلی رغم این مزیت ها، استفاده از مقیاس های خود گزارشی در منابع تایید شده است زیرا تنها روش موجود برای انواع خاصی از مطالعات است( جان و روبین 1994، مگک دونلاد 2008، پالوس و واریز 2007). به علاوه، این مطالعه یک تصویر ساکن از پیاده سازی کسب و کار الکترونیک در یونان ارایه می کند که فاقد رویکرد بین المللی و طولی است. بررسی چارچوب مفهومی پیشنهادی در دوره های زمانی و کشور های مختلف به افزایش روایی یافته ها کمک می کند. مقایسه بین کشور های اروپایی می تواند یک موضوع تحقیق خوب برای آینده باشد زیرا به این ترتیب می توان تفاوت های بین کشور ها را با واقعیت های اقتصادی و فرهنگ ها مشخص کرد( کشور های شمال و جنوب). در نهایت، مطالعه آینده شامل عوامل سازمانی بیشتر در مدل تحقیق است زیرا این مطالعه به بررسی عوامل قابلیت یادگیری و قابلیت دانش پرداخت.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

6.2 Limitations and future research

A first limitation is the use of self reported scales to measure the constructs of the proposed conceptual framework. Self-reported answers may be exaggerated or respondents may be too embarrassed (or skeptical) to reveal certain information and may also forget pertinent details. Despite these disadvantages, the use of self-reported scales has been strongly defended by the literature, as it is the only available method for certain categories of research (John and Robins, 1994; McDonald, 2008; Paulhus and Vazire, 2007). Moreover, the present study provides a static picture of e-business implementation in Greece, lacking a longitudinal and international approach. It would be interesting to examine the proposed conceptual framework in different time periods and countries so as to further validate its findings. The comparison between various European countries would be an interesting direction for future research, as such an approach would be able to detect differences between countries with different economic realities and cultures (e.g. countries of the North vs countries of the South). Finally, a future study might include more organizational factors in its research model, as the present study only examined learning capacity and knowledge capability factors.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 28صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه نشده است
ترجمه متون داخل جداول ترجمه نشده است
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است
منابع داخل متن درج نشده است

 


 

چکیده

1-مقدمه

2- پیش زمینه

3- کنترل اگزواسکلتون

4- درجات آزادی

داده های تحلیل حرکتی بالینی

الف: طراحی توسط بیولوژیکال آنالوژی ( یا مقایسه بیولوژیکی)

ب: قوزک

ج: زانو

د: مفصل ران

5 دامنه حرکت

6.انتخاب محرک و تعین اندازه آن

7.تحلیل توان

8.طراحی بلکس

الف: طراحی پا

ب: طراحی ساق و ران

ج.طراحی بالا تنه

د.طراحی نهایی

9.عملکرد اندازه گیری شده آزمایشی

10.نتیجه گیری و کار های آینده

 


 • بخشی از ترجمه:

 

نتیجه گیری و کار های آینده

نزدیک کردن دینامیک و سینماتیک بلکس به دینامیک و سینماتیک پای انسان، امکان طراحی مدل های بلکس را بر اساس داده های CGA می دهد. این منجر به ایجاد پای بلکس با درجه آزادی 7 شده و چهار مورد از آن ها دارای محرک هستند(خمش/اکستنشن در قوزک، زانو، ران و ابداکشن.اداکشن در ران). اندازه محرک، نقطه قرار گیری محرک و دریچه های سروو با استفاده از داده های CGA انتخاب شدند. نتایج اولیه نشان می دهد که بلکس باید حدود 1140 وت توان را در هنگام راه رفتن مصرف کند. منحنی های زاویه در برابر گشتاور اندازه گیری شده بلکس نشان می دهد که طراحی مبتنی بر CGA تولید یک اگزواسکلتون با گشتاور کافی برای حرکت می کند. با این حال منحنی اندازه گیری شده متفاوت از منحنی CGA بوده و نشان می دهد که دینامیک و سینماتیک بلکس مطابق با دینامیک و سینماتیک انسان نمی باشد از این روی بهبود طراحی بیشتر بر اساس منحنی های زاویه در برابر گشتاور اندازه گیری شده دقیق تر امکان پذیر است.

 


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

 

XI. CONCLUSION AND FUTURE WORK

Approximating the BLEEX kinematics and dynamics as the same as human leg kinematics and dynamics allowed the BLEEX actuation to be designed based on CGA data. This resulted in a BLEEX leg with 7 DOF and four of them are actuated (flexion/extension at the ankle, knee, and hip and abduction/adduction at the hip). The actuator sizes, actuator mounting points, and servo valves were also selected using CGA data. Initial calculations indicated that BLEEX should consume about 1140 W of power while walking. The measured torque vs. angle curves from BLEEX demonstrate that the CGA-based design yielded an exoskeleton with sufficient torque to walk. However, the measured curves do differ from the CGA curves, showing that the BLEEX kinematics and dynamics do not fully match the human; therefore, further design improvement can be accomplished based around the more accurate measured torque vs. angle curves.

 


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

 


 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

مشخصات مقاله انگلیسی (PDF)
سال انتشار 2011
تعداد صفحات مقاله انگلیسی 7 صفحه با فرمت pdf
رشته های مرتبط با این مقاله شیمی
گرایش های مرتبط با این مقاله شیمی پلیمر، شیمی آلی و شیمی کاربردی
مجله  سوخت – Fuel
دانشگاه  گروه مهندسی شیمی، هووالا، اسپانیا
کلمات کلیدی  قیر، دی اکسید تیواوره، اصلاح، رئولوژی، طراحی محصول
شناسه شاپا یا ISSN ISSN 0016-2361
رفرنس دارد  
لینک مقاله در سایت مرجع لینک این مقاله در نشریه Elsevier
نشریه الزویر Untitled

 

مشخصات و وضعیت ترجمه فارسی این مقاله (Word)
تعداد صفحات ترجمه تایپ شده با فرمت ورد با قابلیت ویرایش و فونت 14 B Nazanin 17صفحه
ترجمه عناوین تصاویر و جداول ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل تصاویر ترجمه شده است  
ترجمه متون داخل جداول ترجمه شده است  
درج تصاویر در فایل ترجمه درج شده است  
درج جداول در فایل ترجمه درج شده است  
درج فرمولها و محاسبات در فایل ترجمه به صورت عکس درج شده است  
منابع داخل متن به صورت عدد درج شده است  

 


 

1-مقدمه

2- آزمایش

3-نتایج و بحث

3-1 رفتار رئولوژیکی در دما های کاری بالا

3-2 رفتار قیر در دماهای خدماتی پایین

3-3 اصلاح شیمیایی

4- نتیجه گیری


 • بخشی از ترجمه:

 

4- نتیجه گیری

اثر افزایش دی اکسید تیواوره بر روی خواص مکانیکی خرارتی دو قیر اسفالتی با درجات نفوذ مختلف ارزیابی شده است. اثرات مشابه برای هر دو نوع قیر مشاهده شد. افزایش thd در دمای 130 درجه، ایجاد تغییرات معنی داری در ترکیب شیمیایی چسب می شود که با افزایش زمان پخت از اهمیت زیادی برخوردار می شود. نتایج حاکی از وجود واکنش های مجهول بین thd و قطبی ترین ترکیبات قیر است که تشکیل محصولات جدید، نامحلول در تولوئن می شود که با روش کروماتوگرافی نمی توان آن را تشخیص داد. همه این تغییرات شیمیایی به طور معنی داری موجب بهبود خواص مکانیکی حرارتی قیر در بازه های وسیع دمای کاری می شود. از سوی دیگر، در دماهای بالا، افزودن Thd منجر به افزایش ویسگوزیته چسب و افزایش خصوصیات الاستیک نسبی می شود. از سوی دیگر، تغییرات شیمیای توسط thd موجب کاهش دمای گذار شیشه مکانیکی، بهبود انعطاف پذیری و مقاومت ترک برداری حرارتی در دمای پایین می شود. علاوه بر بهبود مشاهده شده در خواص کاری، لازم به ذکر است که بخشی از اسفالتن ها به ترکیبات جدیدی تبدیل شدند که با تحلیل sara شناسایی نشدند. در نتیجه، کاهش در مقادیر شاخص کلوییدی مشاهده شد که تحت شرایط محیطی حتی بعد از کوبش اسفالت اادامه می یابد. این نتیجه نشان می دهد ک THD قادر به کاهش اثرات نامطلوب ناشی از پیر شدگی اولیه طی فراوری قیر و ترکیب آن با خشکی است.


 • بخشی از مقاله انگلیسی:

4. Concluding remarks

The effect of thiourea dioxide addition on the thermo-mechanical properties of two asphaltic bitumens with different penetration grades has been evaluated. Similar effects were found for both types of bitumen. ThD addition, at 130 C, produces significant changes in binder chemical composition (and so, in its colloidal nature), more important as curing time increases. Results suggest the existence of ‘‘non-identified’’ reactions between ThD and the most polar bitumen compounds (mainly asphaltenes) forming new products, insoluble in toluene, which could not be detected by the chromatographic method followed. All these chemically-induced changes were seen to significantly enhance bitumen thermo-mechanical properties in a wide interval of in-service temperatures. On the one hand, at high temperatures, the addition of ThD leads to larger binder viscosity and increased relative elastic characteristics. On the other hand, chemical modification by ThD seems to decrease the ‘‘mechanical’’ glass transition temperature, improving both flexibility and thermal cracking resistance at low temperatures. In addition to the observed enhancement in in-service properties, it is worth remarking that a part of the asphaltenes was transformed into new compounds that were not detected by the SARAs analysis. As a result, a decrease in the colloidal index values was found, which would be able to continue under environmental conditions even after asphalt laydown has finished. Such a result would suggest ThD is able to mitigate undesirable effects due to a certain primary ageing during bitumen processing and its mixing with the arid.


 

 

تصویری از مقاله ترجمه و تایپ شده در نرم افزار ورد

 

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی + خرید ترجمه فارسی

 

عنوان فارسی مقاله:
عنوان انگلیسی مقاله:
 • برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی با فرمت pdf بر روی عنوان انگلیسی مقاله کلیک نمایید.
 • برای خرید و دانلود ترجمه فارسی آماده با فرمت ورد، روی عنوان فارسی مقاله کلیک کنید.

 

دانلود رایگان مقاله انگلیسی

خرید ترجمه فارسی مقاله با فرمت ورد

 

 

 

آخرین دیدگاه‌ها

  دسته‌ها